УДК 581.526.3:581.93(285.3)
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РІЗНОМАНІТТЯ МАКРОФІТІВ ЗАПЛАВНИХ ВОДОЙМ ОБ’ЄКТІВ ПЗФ М. КИЄВА

Л.М. ЗУБ, Ю.В. ЖИТНИК
Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, м. Київ

Аналіз особливостей видового різноманіття макрофітів заплавних водойм в межах об’єктів ПЗФ місцевого значення м. Києва показав добру збереженість природної флористичної структури заплавного комплексу та високу його репрезентативність, відзначена значна частка раритетної компоненти, що може складати до 20% від загальної кількості представлених видів та угруповань.

Ключові слова: макрофіти, заплавні водойми, об’єкти ПЗФ, м. Київ

 

Зуб Л.Н., Житник Ю.В. Особенности современного разнообразия макрофитов заплавных водоёмов объектов ПЗФ г. Киева // Труды Гос. Hикит. ботан. сада. – 2013. – Т. 135. – С. 112-120.

Анализ особенностей флористического разнообразия макрофитов пойменных водоемов в пределах объектов ПЗФ местного значения г. Киева показал хорошую сохранность флористической структуры пойменного комплекса и высокую его репрезентативность, отмечена значительная доля раритетной компоненты, которая может составлять до 20% от общего количества представленных видов и сообществ.

Ключевые слова: макрофиты, пойменные водоемы, объекты ПЗФ, г. Киев.

 

Zub L.M., Zhytnyk Yu.V. Peculiarities of macrophyte diversity of floodplain waters protected areas of Kyiv // Proceedings of the State Nikit. Botan. Gard. – 2013. – Vol. 135. – P. 112-120.

Analysis of the features floristic and coenotical diversity of macrophytes and water objects of floodplain within the protected areas (objects of natural reserve found) of local importance in Kyiv showed good preservation of floodplain complex and its high representativeness, it’s marked a large part of the rare components that can be up to 20% from the common quantity of presented species and communities.

Key words: macrophytes, floodplain waters, object of natural reserve fund, Kiev.